Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
04
05
10
John Tabbers
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door John Tabbers
Dossier: Inkoop
Soort:

David en Goliath in Schoonmaakland

Op 22 april 2010 had PIANOo.nl het nieuws-item ‘Sociale criteria bij aanbesteding van schoonmaakdiensten door de rijksoverheid’. Verwezen werd naar een brief van minister Donner aan de 2e Kamer van 13 april. Enkele thema’s in deze brief komen mij bekend voor.Toeval? Wat vindt u??

In genoemde brief van minister Donner aan de leden van de 2e Kamer wordt onder meer gesproken over het streven naar een langere contractduur, een standaard opnemen in het contract van een loon- en prijsindex, en het toekennen van meer gewicht aan kwaliteit en minder aan prijs.
Tevens wordt melding gemaakt van de marktontmoetingen die PIANOo organiseert en waar overheidsinkopers en marktpartijen samen oplossingen zoeken voor algemene problemen bij aanbestedingen, waarbij de eerste van deze bijeenkomsten op 24 november 2009 georganiseerd werd in samenwerking met OSB –de brancheorganisatie van schoonmaakbedrijven-. Nadien was er tussen partijen verder gesproken om te komen tot betere aanbestedingen.
Tussentijds had de directeur van PIANOo mij gevraagd of mijn artikel ‘Aanbesteders schoonmaakdiensten massaal op het verkeerde spoor?’ -gepubliceerd op Inkoperscafe.nl en Aanbestedingsmakelaar.nl op 2 maart 2010- gebruikt mocht worden als discussiestuk. Hetgeen ik uiteraard toegejuicht heb. Ik ga er dan ook van uit dat er enigerlei relatie bestaat tussen dit artikel en de inhoud van voornoemde brief. En dit brengt mij tot de volgende overpeinzingen:

Het heeft kennelijk zin om positief-kritische geluiden te laten horen ten aanzien van elementen van onzin in aanbestedingsbestekken die gepubliceerd worden op Aanbestedingskalender.nl . Deze kritische geluiden kunnen verwoord worden in vragen die beantwoord moeten worden in Notitie(s) van Inlichtingen. Soms leidt dit tot aanpassingen en kwalitatieve verbeteringen van een bestek.
Waar ik dit instrument thans sporadisch toepas, moet er misschien een ‘burgerlijke beweging’ op gang gebracht worden van ‘kritische aanbestedingstoetsers’ die zich richt op het afdwingen van kwalitatieve verbeteringen van aanbestedingsbestekken door het stellen van vragen, het aanreiken van verbetersuggesties en het in de publiciteit brengen van ondermaatse aanbestedingen.
Hoofdreden voor deze gedachte is de overweging dat bezuinigingen alom doorgevoerd zullen worden in combinatie met lastenverhogingen waarbij ‘de sterkste schouders’ zich vrijwillig mogen aanmelden voor het dragen van de lasten. Liever ware het mij dat de beschikbare middelen verstandiger besteed zouden worden, onder meer op basis van kwaliteitsverbetering van aanbestedingen. Dit vereist echter ‘burger-initiatief’ want waarschijnlijk zullen we het niet moeten hebben van het huidige inkopersgilde noch van de traditionele inkoopadviseurs. Ergo: zijn er vrijdenkers die de rol van David willen oppakken en zich willen inzetten voor het positief-kritisch toetsen van gepubliceerde aanbestedingen??

Waar de brief van minister Donner zich beperkt tot aanbestedingen van de rijksoverheid met betrekking tot schoonmaakdiensten, is er geen enkele reden om dit niet verder uit te breiden tot alle aanbestedingsplichtige organisaties. Ik ga er vanuit dat het ‘marktaandeel’ van deze organisaties in de landelijke schoonmaakdienstenomzet fors is en dat deze organisaties bijeengenomen te betitelen zijn als een ‘aanbestedingsGoliath’. En dit niet alleen voor schoonmaakdiensten!

Tot slot
In mijn eerdergenoemd artikel heb ik niet alleen gewezen op de wenselijkheid van een langere contracttijd maar tevens op een verdeling binnen deze langere contracttijd tussen een kort vast contractdeel en een lang optioneel verlengingsdeel en dit laatste gesplitst in een groot aantal relatief korte termijnen.
In combinatie met het snel en frequent toepassen van een tariefaanpassingsmethodiek die gebaseerd moet zijn op branche-gerelateerde indices, zou dit er toe kunnen leiden dat de aandacht verlegd kan worden van prijsdiscussies naar kwaliteitsdiscussies.
Tot slot heb ik bij OSB het idee neergelegd van een dagelijkse kwaliteitsbeoordeling en -rapportage via uploads naar een neutrale website teneinde te kunnen komen tot een beoordeling waarbij gebruik gemaakt wordt van concrete, frequente informatie per locatie opgesteld door beoordelaars op locatie.

John Tabbers
Door John Tabbers
drs. John Tabbers, woonachtig te Waalre, is zelfstandig adviseur met een brede ervaring in kwantitatieve analyses, met name op het gebied van kostenbeheer en aanbestedingsprojecten. Hij publiceert regelmatig over actuele thema’s rond aanbestedingen en kostenbeheer, met als doel ervaringen te delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.